Semalt: Scrapy we BeautifulSoup bilen web skrapingine giriş

Web gözlemek, tordan maglumatlary çykarmak prosesi. Programmistler we işläp düzüjiler web sahypalaryny göçürip almak we olardan maglumat almak üçin ýörite programmalar ýazýarlar. Käwagt hatda iň oňat web döwmek usullary we programma üpjünçiligi hem gowy netijeleri kepillendirip bilmeýär. Şeýlelik bilen, köp sanly saýtdan el bilen maglumat almak mümkin däl. Şeýlelik bilen, işimizi bitirmek üçin “BeautifulSoup” we “Scrapy” gerek.

BeautifulSoup (HTML derňewçisi):

“BeautifulSoup” güýçli HTML derňewçisi hökmünde çykyş edýär. Bu Python bukjasy, XML we HTML resminamalaryny, şol sanda açylmadyk bellikleri derňemek üçin amatly. Jikme-jik sahypalar üçin derňew agajy döredýär we HTML faýllaryndan maglumatlary çykarmak üçin ulanylýar. “BeautifulSoup” Python 2.6 we Python 3 üçin hem elýeterlidir. Bu ep-esli wagt bäri dowam edýär we bir wagtyň özünde birnäçe maglumatlary döwmek meselelerini çözüp bilýär. Esasan HTML resminamalaryndan, PDF faýllaryndan, suratlardan we wideo faýllaryndan maglumat alýar. Python 3 üçin BeautifulSoup gurmak üçin diňe belli bir kod girizmeli we işiňizi gysga wagtda ýerine ýetirmeli.

URL almak we ondan HTML çykarmak üçin Talaplar kitaphanasyny ulanyp bilersiňiz. Setir görnüşinde peýda boljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Soň bolsa, HTML-ni BeautifulSoup-a geçirmeli. Ony okalýan görnüşe öwürýär. Maglumatlar doly gyrylansoň, awtonom ulanmak üçin gönüden-göni gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz. Käbir web sahypalary we bloglar API-leri üpjün edýär we web resminamalaryna aňsatlyk bilen girmek üçin bu API-leri ulanyp bilersiňiz.

Gaplaň:

Scrapy, web gözlemek we maglumatlary gözlemek meselelerinde ulanylýan meşhur çarçuwadyr. Bu Python kitaphanasyndan peýdalanmak üçin OpenSSL we lxml gurmaly bolarsyňyz. “Scrapy” arkaly esasy we dinamiki web sahypalaryndan maglumatlary aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz. Başlamak üçin diňe URL açmaly we kataloglaryň ýerleşişini üýtgetmeli. Gyrylan maglumatlaryň öz maglumatlar bazasynda saklanýandygyna göz ýetirmeli. Şeýle hem ony gaty diskiňize birnäçe sekundyň içinde göçürip alyp bilersiňiz. Scrapy CSS aňlatmalaryny we XPath-y goldaýar. HTML resminamalaryny amatly derňemäge kömek edýär.

Bu programma üpjünçiligi belli bir sahypanyň maglumat nagyşlaryny awtomatiki tanadýar, maglumatlary ýazga alýar, gereksiz sözleri aýyrýar we talaplaryňyza görä gyrýar. Scrapy esasy we dinamiki saýtlardan maglumat almak üçin ulanylyp bilner. Şeýle hem gönüden-göni API-lerden maglumatlary gyrmak üçin ulanylýar. Maşyn öwrenmek tehnologiýasy we bir minutda ýüzlerçe web sahypasyny döwmek ukyby bilen tanalýar.

“BeautifulSoup” we “Scrapy” kärhanalar, programmistler, web döredijiler, ştatdan daşary ýazyjylar, web ussatlary, journalistsurnalistler we gözlegçiler üçin amatlydyr. Bu Python çarçuwalaryndan peýdalanmak üçin diňe esasy programmirleme endikleri bolmaly. Programmirleme ýa-da kodlaşdyrmak bilimiňiz ýok bolsa, “Scrapy” -ny gaty diskiňize göçürip alyp, derrew gurup bilersiňiz. Işledilenden soň, bu gural köp sanly web sahypasyndan maglumat çykarar we maglumatlary el bilen döwmek zerurlygy ýok. Şeýle hem programmirleme endikleriniň bolmagy hökman däl.

mass gmail